اندَر زِنامه

بیرون و درون هر کدام می‌تواند مجرایی برای انتقال باشد.

اندَر زِنامه

بیرون و درون هر کدام می‌تواند مجرایی برای انتقال باشد.

حرف‌ها گاهی از درون به بیرون و گاهی از بیرون به درون منتقل می شود.
«اندَر» و «زِ» هر کدام مصداقی برای این امر اند.

آخری‌ها

نوشتن برای برخی شغل است، برای برخی دغدغه و برای برخی علاقه؛
اما برای من شاید همه این‌ها و هر کدام تا اندازه‌ای کم است.
اینجا بیشتر صندوق‌چه ایست که در کنار دیگر مکتوب و مجازی‌هایم چیزهایی را در آن می‌گذارم،
امید که به کار آید.